หน้าหลัก Project Assignment
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
3 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ