หน้าหลัก ROI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
2 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
3 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
4 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ