หน้าหลัก SMART
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
4 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี ?
บทความ
5 วิธีกำหนด KPI บทความ
6 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
7 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ