หน้าหลัก Service
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB) (Basic)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
6 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
7 สร้าง CRM in Logistics ให้ติด Top 10 บทความ
8 บุคลิกภาพ 7
แบบก่อนซื้อสินค้าบริการ
บทความ
9 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
10 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
11 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
12 Services 7 อักษรที่มีความหมาย บทความ