หน้าหลัก Skill
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
4 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
5 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
6 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
7 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
8 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ