หน้าหลัก Target
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
4 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ