หน้าหลัก Timeline
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
2 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ