หน้าหลัก Training
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
2 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
3 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
4 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
5 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
6 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
7 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
8 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
9 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
10 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
11 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
12 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
13 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
14 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
15 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
16 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
17 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ