หน้าหลัก Training
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI
บทความ
2 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
3 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
4 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
5 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร
?
บทความ
6 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
7 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
8 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
9 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
10 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
11 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
12 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
13 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
14 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
15 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
16 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ