หน้าหลัก Training Need
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
2 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
3 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ