หน้าหลัก Workshop
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
4 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
5 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
6 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ