หน้าหลัก dB
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
5 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
6 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
7 เตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพ
?
บทความ
8 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
9 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
10 คุณควรเป็นผู้นำหรือผู้ตาม
?
บทความ