หน้าหลัก dB
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
5 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
6 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
7 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
8 เตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพ
?
บทความ
9 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
10 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
11 คุณควรเป็นผู้นำหรือผู้ตาม
?
บทความ