หน้าหลัก function
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เจาะลึกการจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานให้บรรลุผล
(Advanced)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
4 วิธีกำหนด KPI บทความ
5 อย่าสับสนกับ KPI & Competency ? บทความ
6 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
7 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
8 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ