หน้าหลัก present
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
3 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
4 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
5 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Story Telling บทความ
6 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง
? (Mistakes in Negotiation)
บทความ